Logo: BIP Logo: Facebook
 • Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Gospodarka odpadami

Segreguj! Nie Spalaj!

Szkodliwy wpływ na zdrowie, zatruwanie planety, ryzyko wysokich mandatów, a nawet aresztu – to jeszcze nie wszystkie argumenty, które powinny nas zniechęcać do spalania plastikowych śmieci w domowych paleniskach. Odpady te, zamiast trafić do pieca, w przeważającej mierze mogłyby zostać poddane przetworzeniu, np. recyklingowi, i być ponownie wykorzystane w nowych produktach.
O zagrożeniach związanych ze spalaniem odpadów w przydomowych piecach od lat mówi się każdego sezonu. Przypominane są choroby i powikłania, jakie mogą się rozwinąć w wyniku oddychania zanieczyszczonym powietrzem, aktualizowane statystyki dotyczące śmiertelności związanej z wpływem szkodliwych pyłów. Na przykład takie jak najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), z którego wynika, że w Europie w 2021 r. prawie 400 000 zgonów było związanych z trzema głównymi substancjami zanieczyszczającymi powietrze
Czy podejmowane wysiłki przynoszą oczekiwane efekty? W znacznej mierze tak. Z tego samego raportu dowiadujemy się, że w Unii Europejskiej spadł współczynnik śmiertelności na mieszkańca z powodu narażenia na pył PM 2,5, w tym w 14 państwach członkowskich aż o ponad połowę. Niestety, jedynym państwem bez powodu do radości jest Polska. To wyjątek, który wcale nie odnotował spadku.
Pamiętajmy, im mniej odpadów tworzyw sztucznych trafi do domowych kotłów i pieców, tym więcej ma szansę trafić do recyklingu i zyskać drugie życie, jako materiał do produkcji nowych, użytecznych artykułów.
W ramach kampanii „Plastik nie do pieca, piec nie do plastików” prowadzonej przez Plastics Europe Polska przygotowano animowany spot, który dostępny jest pod linkiem: https://plasticseurope.org/pl/2024/01/15/plastik-nie-do-pieca-2024/  
 

Zmiana opłaty za śmieci na 2024r.

Od 1 stycznia 2024r. roku zmianie ulegnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. Nowe stawki podczas sesji 30 listopada 2023 r. przegłosowała Rada Gminy.
Opłaty za śmieci będą wynosiły odpowiednio:
 1. 38,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
 2. 114,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej w wysokości trzykrotności wartości stawki podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji);
 3. zwalnia się z  części  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne           w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi  12 zł  od miesięcznej kwoty opłaty.
Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z  koniecznością składania nowych deklaracji. Do właścicieli nieruchomości,  w najbliższych dniach zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.
W przypadku, gdy na nieruchomości zmienił się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację  w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty na indywidualny rachunek bankowy, który nie ulega zmianie.
W przeprowadzonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2024 – firma Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A w Żarach wyłoniona                    w przetargu zaoferowała kwotę w wysokości 4 479 849,72 zł
Przyczyny wzrostu opłat
Na wzrost wysokości opłat mają wpływ przyczyny makroekonomiczne i systemowe.
Przyczyny makroekonomiczne to:
 • wysoka inflacja
 • wzrost płac
 • cen paliw, prądu
 • wzrost kosztu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych.
 
Wszystkie te okoliczności sprawiły, że utrzymanie stawki na poziomie z 2023 roku nie jest dłużej możliwe.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, cały system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, to znaczy wpływy od mieszkańców za gospodarkę odpadami komunalnymi muszą pokryć jego realne koszty.

Załączniki

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Oto uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Załączniki

Gospodarka odpadami

STAWKI OPŁAT
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024r.:
– 38,00 zł od osoby miesięcznie
 
 
Sposób płatności:
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy lub przekazem pocztowym oraz w kasie Urzędu Gminy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty.
 
Segregacja odpadów:
Harmonogramy wywozu odpadów:
Dokumenty do pobrania:
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):
 
Analiza gospodarki odpadami:
 
 
 
Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Żary 
 
 
Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żary odbierane i zagospodarowane są przez Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A w Żarach z siedzibą przy ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary.
 
Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Gmina Żary objęła systemem gospodarowania odpadami wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawierania umów indywidualnych na odbiór odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
 
Miejsce zagospodarowania odpadów
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), odpady ulegające biodegradacji, odpady selektywne oraz odpady komunalne pochodzące od mieszkańców Gminy Żary przyjęte do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  przekazywane są do Łużyckiego Centrum Recyklingu w miejscowości Marszów 50a, 68-200 Żary, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego pełni funkcję regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). 

Zobacz jak produkować mniej śmieci!

Statystyczny Polak produkuje ponad 330 kg śmieci rocznie, czyli niemal kilogram odpadków dziennie. Mimo tego, że plasujemy się poniżej średniej unijnej (489 kg), to wciąż mamy na tym polu wiele do zrobienia.
 
 
 
Postarajmy się, by odsetek śmieci poddawanych segregacji czy recyclingowi stawał się coraz większy,
a kiedy to tylko możliwe starajmy się ograniczyć ich produkcję. Powiedzmy też stanowcze „nie!” paleniu
śmieci w piecach i na prywatnych posesjach, prowadzącym do złej jakości powietrza oraz – w dłuższej
perspektywie – ocieplania klimatu.

Załączniki

Zmiana opłaty za śmieci

Od 1 stycznia 2023 roku zmianie ulegnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych Rada Gminy Żary podczas sesji 29 listopada 2022 r. przegłosowała nowe stawki – będą wynosiły odpowiednio:
 
 1. 35,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
 2. 105,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej w wysokości trzykrotności wartości stawki podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji);
 3. zwalnia się z  części  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne      w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi  10 zł  od miesięcznej kwoty opłaty.
Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Do właścicieli nieruchomości, w najbliższych dniach zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.
W przypadku, gdy na nieruchomości zmienił się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację  w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, bez wezwania w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty na indywidualny rachunek bankowy, który nie ulega zmianie.
W przeprowadzonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2023 – firma Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A w Żarach wyłoniona w przetargu zaoferowała kwotę wyższą od obowiązującej o 777 848,40 zł
 
Przyczyny wzrostu opłat
Na wzrost wysokości opłat mają wpływ przyczyny makroekonomiczne i systemowe.
Przyczyny makroekonomiczne to:
 • wysoka inflacja
 • wzrost płac
 • cen paliw, prądu
 • wzrost kosztu odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych.
 
Wszystkie te okoliczności sprawiły, że utrzymanie stawki na poziomie z 2022 roku nie jest dłużej możliwe. Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, cały system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, to znaczy wpływy od mieszkańców za gospodarkę odpadami komunalnymi muszą pokryć jego realne koszty.

Załączniki

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok

Załączniki

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok

Załączniki

Analiza gospodarki odpadami

Załączniki

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

Załączniki

1 2
Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrzeBaner: odpady_harmonogram
Baner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_banerBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
e-mail
EPUAP:
/GminaZary/SkrytkaESP
/GminaZary/skrytka
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej