Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Żary.
Data publikacji strony internetowej:  2017-10-19
Data ostatniej  aktualizacji:  2023-03-30
 
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu (68) 470 73 16 w godzinach pracy urzędu. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Żary, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres e-mail
Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:
 
Dorota Zaucha – e-mail
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
  1. Wejście do budynku  Urzędu Gminy Żary nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prowadzone są prace mające na celu dostosowanie do wymagań.
  2. Na parterze budynku znajduje się biuro podawcze. Pracownik ds. obsługi interesanta zobowiązany jest do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw w urzędzie na parterze budynku.
  3. Zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie oreślonej w tym wniosku- pracownik schodzi do petenta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.
  4. Parking przed budynkiem głównym jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu (wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych).
  5. Wejście na teren urzędu z psem asystującym jest dozwolone.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: możliwość zmiany rozmiaru tekstu, wyróżnienie odnośników.
 
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
 
Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrzeBaner: odpady_harmonogram
Baner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_banerBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
e-mail
EPUAP:
/GminaZary/SkrytkaESP
/GminaZary/skrytka
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej