Logo: BIP Logo: Facebook
 • Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Aktualności

Ogłoszenie

Informujemy odbiorców wody wsi Mirostowice Górne i Drozdów że z powodu  prac remontowych na zbiorniku retencyjnym wody pitnej w Mirostowicach Górnych wystąpi przerwa w dostawie wody dnia 25 lutego 2019r w godzinach 9.00  do  15.00. Za utrudnienia Przepraszamy.

Przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

Informujemy, że w związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną planowane są czasowe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.
Od 27 lutego 2019 r. do 04 marca 2019 r. będzie wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty.
W piątek 01 marca 2019 r. od godz. 11.30  nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych t.j. złożenia wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wydania dowodu osobistego.

Rekrutacja do projektu pn. Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę rodziców

W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach środków Unii Europejskiej, Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak oraz Fundacja ,,Przedsiębiorczość”, zapraszają do udziału w projekcie nr RPLB.06.04-08-0012/18 pt: Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców.
 
Pozyskanie dofinansowania pozwala na utworzenie dodatkowych 10 miejsc w żłobku dla 10 kobiet z miasta i gminy wiejskiej Żary, które powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka. Dzięki projektowi dla 10 kobiet zostanie zorganizowana opieka i sfinansowane koszty opieki nad dziećmi do lat 3 w nowym oddziale żłobka Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak przez okres 24 miesięcy.
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety z miasta i gminy wiejskiej Żary sprawujące opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się do powrotu na rynek pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.
Osoby o których mowa, muszą spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
– osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (5 K)
– osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim uznawane są za pracujące). Dodatkowo osoby przebywające na urlopie wychowawczym, które jednocześnie pracują (nawet w niepełnym wymiarze czasu) również uznawane są za pracujące (5K)
 
Rekrutacja do projektu trwa od 18.02.2019r. do 10.03.2019r.
Dokumenty rekrutacyjne tj:
     Formularz zgłoszeniowy +
 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Oświadczenie o statusie na rynku pracy
 4. Oświadczenie o powrocie na rynek pracy (dotyczy osób bezrobotnych, biernych zawodowo)
 5. Oświadczenie o powrocie na rynek pracy (dotyczy osób pracujących na urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych)
 6. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
 7. Zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy)
 8. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu –( dotyczy osób pracujących przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym)
 9. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata do udziału w projekcie / i lub dziecka ubiegającego się o przyjęcie do żłobka (jeśli dotyczy)
 10. Oświadczenie Uczestnika o zamieszkiwaniu na terenie miasta Żary / gminy wiejskiej Żary
 
należy składać zgodnie z zapisami w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Wyżej wymienione dokumenty dostępne są do pobrania w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.chatkapuchatka.info, http://www.fundacja.zary.pl
Zgłoszenia rekrutacyjne przyjmowane są w godz. od 07.00 – 15.00 w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary, lub mailowo na adres: e-mail
 
Więcej informacji
Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 784 064 567
Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
 

Załączniki

Rozlicz PIT dla Gminy Żary

Czy chcesz, aby Twoje podatki wracały do Ciebie?

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Żary tj. na dzień 31 grudnia roku podatkowego, jest ona miejscem Twojego zamieszkania – rozliczając się z podatku dochodowego od dochodów osobistych (PIT), wskaż w zeznaniu podatkowym miejsce, w którym mieszkasz. Wskaż Gminę Żary.
Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Jego część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony PIT. Rozliczając PIT w Gminie Żary współfinansujesz: lepsze drogi, edukację dzieci, sport i kulturę, pomoc społeczną, nowe ścieżki rowerowe, większe bezpieczeństwo.
 
Warunek jest  jeden Twoje podatki wrócą do Ciebie, jeśli w zeznaniu podatkowym wskażesz jako miejsce zamieszkania Gminę Żary.
 
 
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Ogłoszenie

Informujemy odbiorców wody wsi Złotnik, Lubomyśl i Kadłubia, że z powodu  prac modernizacyjnych na ujęciu wody i przepompowniach (montaż nowego sterowania radiowego) mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody. Planowane zakończenie prac przewiduje się do 22.02.2019r.
Za utrudnienia Przepraszamy.
 

Sprzedaż działek na strefie inwestycyjnej Gminy Żary

Gmina Żary podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego- Obręb Kadłubia. Więcej informacji do pobrania tutaj.
 

Nabór do Rządowego Programu KLUB - edycja 2019!

Kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę 40 mln zł.
Rządowy Program KLUB to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich  klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi:
 • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
 • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Środki z dofinansowania można przeznaczać na:
 • wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
 • organizację obozów sportowych,
 • zakup sprzętu sportowego.
Pierwsza edycja Programu ruszyła w 2016 roku. Na jego realizację przeznaczono kwotę 24 mln zł. Pozwoliło to wesprzeć 2151 klubów sportowych ze wszystkich województw. W roku 2017 kwota na realizację programu wzrosła do ponad 37 mln zł, co pozwoliło na dofinansowanie działalności 3 352 klubów sportowych z terenu całej Polski. W roku ubiegłym natomiast na realizację Rządowego Programu KLUB przeznaczono 40 mln zł i wsparto aż 3 616 klubów z całej Polski.
Wnioski do tegorocznej edycji Rządowego Programu KLUB można składać do 15 marca 2019 r. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki:https://msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7997,Trwa-nabor-do-Rzadowego-Programu-KLUB-edycja-2019.html

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu  na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń  (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Dokumenty należy złożyć w wybranej szkole w terminie do 25.04.2019 r.
Kandydaci spoza obwodu
Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, które rozpocznie się w maju.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary tel. 68 363 00 40.

Załączniki

Rekrutacja do przedszkola

W marcu rozpocznie się rekrutacja do przedszkola w Grabiku (utworzenie 2 grup dla dzieci w wieku 2,5- 3 lat), oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żary, a do końca lutego rodzice mają czas na złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary tel. 68 363 00 40.

Załączniki

Konkurs recytatorski

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, który jak co roku przebiegać będzie w drodze eliminacji środowiskowych, gminnych i powiatowych. Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubuskiego.
Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki

Baner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zaryBaner: Gospodarka odpadami
Baner: odpady_harmonogramBaner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_baner
Baner: zwik_kanalizacjaBaner: swiatlowodBaner: euroregion_nsb