• Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Aktualności

Uwaga! Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych

W marcu rozpocznie się rekrutacja do przedszkola w Grabiku, oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żary, a do końca lutego rodzice mają czas na złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary tel. 68 363 00 40.
Poniżej Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych i klas pierwszych  szkół podstawowych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz informacja o zasadach rekrutacji z kryteriami naboru oraz wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki

Ogłoszenie

W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi modernizacji sieci wodociągowej w Mirostowicach Dolnych, informujemy mieszkańców Mirostowic Dolnych i Stawnika, że w dniu 29.01.2020 r w godzinach od 10.30 do 14.30  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.
Za  utrudnienia  przepraszamy

WOŚP 2020 - Olbrachtów

12.01.2020r. w Olbrachtowie odbył się Turniej tenisa stołowego na rzecz 28 Finału WOŚP ,,Gramy bo lubimy".
Do zmagań przystąpiło 48 zawodników z: Zielonej Góry, Świebodzina, Łagowa Lub., Nowej Soli, Słubic, Lubska, Krosna Odrzańskiego, Żagania, Nowogrodu Bobrzańskiego, Dragowiny, Grabika, Mirostowic Dolnych i Górnych, Żar, Lipinek i Olbrachtowa. Grano w 5 kategoriach.
Zmagania rozpoczęły się o godz. 10.00 a zakończyły o 16.00. W sumie rozegrano 114 meczy. Najliczniejszą grupę stanowili zawodnicy zrzeszeni- 24 osoby. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
 
  • rocznik 2008 i młodsi:
1. Babiak Oliwier - Nowogród Bobrzański
2. Sikorski Mateusz - Nowogród Bobrzański
3. Kopania Piotr - Drągowina
 
  • rocznik 2004 i młodsi:
1. Kowalski Wojtek - Olbrachtów
2. Olbryś Maciej - Grabik
3. Duda Tomasz - Olbrachtów
 
  • amator- mieszkaniec gminy wiejskiej Żary:
1. Olbryś Bogusław - Grabik
2. Burzyński Grzegorz - Grabik
3. Mrożek Leszek - Olbrachtów
 
  • amator:
1. Kukurowski Stanisław - Świebodzin
2. Wasilewski Jerzy - Zielona Góra
3. Lężak Piotr - Olbrachtów
 
  • zrzeszeni:
1. Jackowski Tomasz - Zielona Góra
2. Paszczeniuk Dawid – Żary
3. Szuplak Marek – Słubice
 
Do puszki zebrano 1044,20 zł. Najlepsi otrzymali statuetki i nagrody ufundowane przez Gminę Żary i LKS Błękitni Olbrachtów. 
Organizatorem i sędzią głównym był Dariusz Hawełka. 
Do zobaczenia za rok!
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Żarsko Żagański Obszar Funkcjonalny - Porozumienie o współpracy w partnerstwie

8 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Żarach Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek podpisał porozumienie o współpracy w partnerstwie pomiędzy samorządami miasta Żary i Żagań oraz gmin Żary, Żagań i Iłowa. Gminy postanowiły przygotowywać się do wspólnego składania projektów unijnych w nowej perspektywie 2021 – 2027.  
Podpisane porozumienie ma pomóc zwiększyć szanse na pozyskanie środków w m.in. w zakresie:
- działania na rzecz marketingu i promocji,
- rozwoju przedsiębiorczości,
- polityki przestrzennej i rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich,,
- Inwestycji związanych z polepszeniem jakości środowiska naturalnego,
- podnoszenia kompetencji i umiejętności mieszkańców,
- wsparcie rozwoju turystyki, instytucji kultury, restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Dotychczas, w ramach Żarsko Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego wykonano uzbrojenie terenu strefy przemysłowej, wybudowano drogi, postawiono nowe wiaty przystankowe oraz prowadzony był projekt oświatowy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: ŻarskoŻagańskiObszarFunkcjonowania

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.
Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie wspierać projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Program oferować będzie dotacje na działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa,  działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania polityk publicznych, prawa i praktyki stosowania prawa, a także poprawy standardów funkcjonowania instytucji publicznych i jakości świadczonych przez nie usług.
Więcej informacji:
Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz
apietrzak~@~batory~.~org~.~pl
tel. 22 536 02 43

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2020

Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów - FLORIANY. Celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz nagradzanie działań OSP na rzecz m.in.: bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy, eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz wspierania rozwoju lokalnych środowisk. Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Żary zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Gminy Żary podjęła uchwałę nr XIV/166/19,  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019r. poz. 3592).
 
Zgodnie z w/w uchwałą od 1 stycznia 2020r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie  gminy Żary, których wysokość wyniesie :
 
17,00zł - miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
34,00zł – stosuje się opłatę podwyższoną – miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

1. Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
3. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Konkurs Recytatorski 2020

Załączniki

Uroczyste otwarcie rozbudowanego Pawilonu nr 2 w Szpitalu Na Wyspie - Fotorelacja

 
9 grudnia br. odbyło się otwarcie nowej części Szpitala Na Wyspie, w której znajdują się m.in. sale oddziału dziecięcego, ginekologiczno-położniczego oraz pracownie diagnostyczne i administracja.
W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek wraz z Radnymi Gminy Żary. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 11 milionów złotych, z czego Gmina Żary przekazała na ten cel 100.000.00 złotych. Oprócz licznych samorządów finansowo szpital wsparły różnie lokalne firmy.
Cieszymy się, że mogliśmy mieć swój udział w tym wielkim osiągnięciu, które będzie z pewnością wspólnym dobrem dla mieszkańców całej naszej gminy, powiatu, a nawet województwa

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

42Galeria zdjęć: szpital

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2020 rok

Wójt Gminy Żary ogłosza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żary w 2020 roku w następujących zakresach:
- w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- w zakresie turystyki i krajoznawstwa
- w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Termin składania ofert: 03.01.2020r. do godz. 15.00.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 16
Baner: sms_banerBaner: kalendarz_imprez_2020Baner: info_z_gminy_zaryBaner: Powszechny_Spis_Rolny_2020
Baner: e-mapaBaner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsb