• Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Aktualności

Ogłoszenie PKP o wycince drzew przy torach kolejowych na terenie Gminy Żary


 

Załączniki

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej  - Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu wydał ostrzeżenie dla województwa lubuskiego.
W załączeniu komunikat.

Załączniki

Konkursy dożynkowe

Wójt Gminy Żary serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursach na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, najsmaczniejszy chleb oraz najlepszą domową nalewkę. Konkursy rozstrzygnięte zostaną podczas Dożynek Gminnych w dniu 25 sierpnia 2018r. w Olszyńcu. W załączeniu regulaminy konkursów.

Załączniki

Ogłoszenie

    W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Drożkowie, informujemy mieszkańców Drożkowa, Lubanic, Łukaw, Surowej i Grabika, że w dniu 19.07.2018 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 prowadzone będą prace montażowo-przełączeniowe na  stacji. Dlatego też po wyczerpaniu zapasu wody zgromadzonej w zbiornikach mogą wystąpić przerwy w jej dostarczaniu.
Za  utrudnienia  przepraszamy
 
 Wójt Gminy Żary
 Leszek  Mrożek

Komunikat dotyczący zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mirostowice Dolne

Z uwagi na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Lubuskiego NR NK-I.4131.2017.2017.AKOP z dnia 19 czerwca 2018 r. informuję, że zmianie uległa nazwa ulicy w miejscowości Mirostowice Dolne z ulicy XXX lecia na ulicę Krótką.
Zmiana nazwy ulicy jest wynikiem wprowadzenia w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli,  obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki( Dz. U. z 2018 r. poz. 1103).
Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasowej ulicy. Posiadacz dowodu osobistego wydanego wg starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy. Nowe dowody osobiste nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje, które potrzebują pozyskać potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwy urząd. Prawo jazdy i dowody rejestracyjne zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentów.
Informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy objęci są w/w zmianami: 
Ujawnienie w księdze wieczystej:
Aby dokonać zmiany należy złożyć w sądzie Rejonowym w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych przy ulicy Spokojnej 22 wniosek o wpis w księdze wieczystej .Obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.
Urząd Skarbowy:
Osoby fizyczne zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
Osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnieniei złożenie wniosku o zmianę danych.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Żary wniosek CEIDG-1.
Zmiana adresów w związku ze zmiana nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie, z urzędu.
Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnychi internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkolai inne:Wyżej wymienione instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnieniei złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnionego przez dany podmiot.
O zmianie nazwy ulicy powinno powiadomić się także pracodawcę oraz sądy i inne organy, przed którymi mieszkaniec jest stroną.
Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam.
Zarządcy budynków przy zmienianych ulicach zobowiązani są do dokonania zmian nazwy ulicy na nową .W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmiana nazwy ulicy należy złożyć w Urzędzie Gminy w Żarach stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracji w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia  w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Informujemy, że Wójt Gminy Żary wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazwy ulicy do instytucji takich  jak: pogotowie, straż pożarna, policja, Urząd Skarbowy w Żarach, Poczta Polska, Starostwo Powiatowe  w Żarach, ZUS Żary, KRUS Placówka Terenowa Żary.
                                                                                                                                                             
 
Wójt Gminy Żary    
 /-/ Leszek Mrożek  

Ważna informacja dla mieszkańców

UWAGA !!!
W związku z przedłużającym się okresem suszy, wprowadza się zakaz podlewania ogródków działkowych, trawników, upraw polowych oraz napełniania basenów dla wszystkich odbiorców podłączonych do gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Żary.
Powyższy zakaz obowiązuje od 04.07.2018 r. do odwołania, w trosce o zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do wody dla celów socjalno-bytowych oraz ze względu na zagrożenie jakie niesie za sobą niskie ciśnienie w sieci.
  
                      Wójt Gminy Żary
                       Leszek Mrożek

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie Żarskiej

1 ... 5 6 7 8 9 10 11
Baner: kalendarz_imprez_2019Baner: info_z_gminy_zaryBaner: produkty_pograniczaBaner: psy_adopcja
Baner: e-mapaBaner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowod
Baner: pit_banerBaner: euroregion_nsbBaner: enea_operator