Logo: BIP Logo: Facebook
 • Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Dodatek energetyczny

Zmiana godzin otwarcia składu opału w Olbrachtowie

UWAGA!
Od 1 marca 2023r. skład opału "Nat-Oli" Ewelina Grębowiec Olbrachtów 35C będzie czynny w godzinach 8.00-15.00
 
Skład opału "Nat-Oli" prowadzi sprzedaż węgla za pośrednictwem gminy.
 
Telefon do składu opału 729-125-130

 

Nowy numer telefonu do składu opału NAT-OLI w Olbrachtowie

UWAGA!
Skład opału „Nat-Oli” Ewelina Grębowiec,  Olbrachtów 35C, który prowadzi sprzedaż węgla za pośrednictwem gminy ma nowy numer telefonu 729 125 130.

Komu refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Przedstawiamy Państwu poradnik oraz wzór wniosku na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe. 
 
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
 
Poradnik dotyczący refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
 
Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
 
 
 
 

Uwaga! Nadal przyjmujemy wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego

Z uwagi na zmianę rozporządzenia dotyczącego ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.  Informujemy, że wnioski o zakup paliwa stałego nadal są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój 305 III piętro).
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 68 470 730 30 

Dodatek elektryczny

Dodatek 1000 lub 1500 zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym używającym prądu do ogrzewania, na wzorze wniosku znajduje się przypomnienie, że zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., wniosek składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Kwota dodatku uzależniona jest od zużycia prądu w 2021 roku.
1000 zł otrzymają osoby, gdzie w ich gospodarstwach domowych zużycie prądu w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, albo 1500 zł w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh. Do wniosku potrzebne będzie rozliczenie prądu wskazujące na zużycie energii elektrycznej w 2021 roku.
Osoba występująca o dodatek będzie musiała podać swoje dane i dane gospodarstwa domowego razem z danymi osobowymi jego wszystkich członków. We wniosku należy wskazać również numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Wsparcie adresowane jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła czy też ogrzewanie elektryczne, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Dodatek nie należy się w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dodatek węglowy lub dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Nie otrzymają go też osoby z instalacją OZE
 
Termin złożenia wniosku o dodatek energetyczny do prądu
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego do prądu należy złożyć w terminie od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023.
 
Termin wypłaty dodatku energetycznego
Gmina dodatek do prądu powinna wypłacić w terminie do 31 marca 2023 roku.
 
Forma złożenia wniosku o dodatek energetyczny
Zgodnie z uchwalonymi przepisami wniosek o dodatek energetyczny będzie można złożyć również online za pośrednictwem  ePUAP i Profilu zaufanego.

Załączniki

UWAGA!- TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY!

Przypominamy, że wnioski o dodatek węglowy , dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych można składać wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022r.
UWAGA – ZMIANA PRZEPISÓW DODATEK WĘGLOWY
Informujemy, że ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadzono zmiany do ustawy o dodatku węglowym.
Zmiana dotyczy gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem. Po nowelizacji w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach można przyznać więcej niż jeden do dodatek pod warunkiem, że w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
Ponadto Wójt dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.
Kolejna ważna zmiana – dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu także, gdy główne źródło ogrzewania nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r. a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego  ustalono, że źródłem ogrzewania  tego gospodarstwa jest źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane paliwami stałymi ( węgiel i węglopochodne).

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r. zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla.
Jego wzór  którego wzór jest dostępny:
 • na stronie internetowej Gminy Żary,
 • w GOPS w Żarach (III piętro, pokój 305),  
 • w biurze podawczym urzędu gminy (parter, pokój 1).
Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach  7.00-15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (III piętro, pokój 305), listownie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).
Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku należy oczekiwać na kontakt ze składu opału który będzie prowadzić sprzedaż paliwa stałego.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:
 • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
 • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Osoby fizyczne mogą nabyć węgiel w dwóch partiach:
 • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.
Wszelkie informacje dotyczące dystrybucji węgla będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Żary.
Dodatkowych informacji w tym zakresie udziela pracownik Urzędu Gminy Żary (pokój 204, nr tel. 68 470 73 30).

Załączniki

Dodatek węglowy

Mieszkańcy Gminy Żary mogą składać wypełnione wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Żarach III piętro budynku Gminy Żary, najpóźniej do 30 listopada 2022 r.
Dokumenty do pobrania:
 
 1. Wzór wniosku o dodatek węglowy (.doc)
 2. Wzór wniosku o dodatek węglowy (.pdf)
 3. Wzór wniosku - inne źródła ciepła
 4. Dodatek węglowy - informacja
 5. Inne źródła ciepła - informacja
 
 
Wnioski o dodatek węglowy można składać w pokoju 301, 304 i 305  w godzinach pracy Ośrodka, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. 
Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego elektronicznie, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 
Kto może wnioskować o dodatek węglowy?
Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wsparcie finansowe przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
WAŻNE! O dodatek mogą wnioskować gospodarstwa domowe wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (termin składania deklaracji do CEEB minął 30 czerwca 2022 r.).
Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł jest przyznawany bez kryterium dochodowego.

Załączniki

Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: baner_sciekiBaner: Gospodarka odpadamiBaner: Czyste powietrzeBaner: odpady_harmonogram
Baner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_banerBaner: swiatlowod
Baner: euroregion_nsbBaner: PSE

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
e-mail
EPUAP:
/GminaZary/SkrytkaESP
/GminaZary/skrytka
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej