Aktualności

Mamy dotację na działalność klubu Senior + w Mirostowicach Górnych

  • 22-06-2022
Gmina Żary  otrzymała 26  tys. 410 zł dotacji celowej na zapewnienie funkcjonowania klubu Senior + w Mirostowicach Górnych,  w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025.
                
Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.
Zadanie powyższe jest finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Lubuskiego  w wysokości 50 % i ze środków własnych gminy Żary w wysokości 50 %.
Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2022 r. ogółem: 52  tys. 820  zł.
Ogółem środki własne gminy wyniosą:26 tys. 410 zł
Natomiast dotacja z budżetu państwa: 26  tys. 410 zł.
Celem Klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej . Klub Senior + w Mirostowicach Górnych– 40 h/tygodniowo w oparciu o zapisy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ośrodek wsparcia pod nazwą „Klub Senior+” został utworzony jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z Uchwałą nr XII/152/19 Rady Gminy Żary. Klub Senior jest miejscem spotkań, integracji i wsparcia osób starszych  terenu gminy Żary. Uczestnikami zajęć są osoby w wieku 60+ , nieaktywne zawodowo, mieszkańcy Gminy Żary. Klub Seniora  w Mirostowicach Górnych przeznaczony jest na 20 miejsc.
                                                                                                           

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją