Aktualności

Rekrutacja do projektu pn. Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę rodziców

 • 19-02-2019
W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach środków Unii Europejskiej, Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak oraz Fundacja ,,Przedsiębiorczość”, zapraszają do udziału w projekcie nr RPLB.06.04-08-0012/18 pt: Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców.
 
Pozyskanie dofinansowania pozwala na utworzenie dodatkowych 10 miejsc w żłobku dla 10 kobiet z miasta i gminy wiejskiej Żary, które powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka. Dzięki projektowi dla 10 kobiet zostanie zorganizowana opieka i sfinansowane koszty opieki nad dziećmi do lat 3 w nowym oddziale żłobka Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak przez okres 24 miesięcy.
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety z miasta i gminy wiejskiej Żary sprawujące opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się do powrotu na rynek pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.
Osoby o których mowa, muszą spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
– osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (5 K)
– osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim uznawane są za pracujące). Dodatkowo osoby przebywające na urlopie wychowawczym, które jednocześnie pracują (nawet w niepełnym wymiarze czasu) również uznawane są za pracujące (5K)
 
Rekrutacja do projektu trwa od 18.02.2019r. do 10.03.2019r.
Dokumenty rekrutacyjne tj:
     Formularz zgłoszeniowy +
 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Oświadczenie o statusie na rynku pracy
 4. Oświadczenie o powrocie na rynek pracy (dotyczy osób bezrobotnych, biernych zawodowo)
 5. Oświadczenie o powrocie na rynek pracy (dotyczy osób pracujących na urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych)
 6. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
 7. Zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy)
 8. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu –( dotyczy osób pracujących przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym)
 9. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata do udziału w projekcie / i lub dziecka ubiegającego się o przyjęcie do żłobka (jeśli dotyczy)
 10. Oświadczenie Uczestnika o zamieszkiwaniu na terenie miasta Żary / gminy wiejskiej Żary
 
należy składać zgodnie z zapisami w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Wyżej wymienione dokumenty dostępne są do pobrania w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.chatkapuchatka.info, http://www.fundacja.zary.pl
Zgłoszenia rekrutacyjne przyjmowane są w godz. od 07.00 – 15.00 w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary, lub mailowo na adres: e-mail
 
Więcej informacji
Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 784 064 567
Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.4. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki