Zasady segregacji odpadów

Informacja dla mieszkańców

  • 08-05-2018
UWAGA MIESZKAŃCY !!      

Na podstawie § 2 pkt. 1,2,3 uchwały Rady Gminy Żary nr XIX/134/16 z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych terenów
(Dz. U. Woj. Lub. z 2016r., poz. 1221), właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, nie później niż w terminie  3 dni roboczych  od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana.     
Zgłoszenie winno nastąpić w Urzędzie Gminy Żary, pok. 207, telefonicznie pod nr
(68) 470-73-04 lub pocztą elektroniczną na adres email - e-mail    
Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać dane niezbędne do ustalenia okoliczności, w szczególności:        
1) imię i nazwisko zgłaszającego,    
2) adres nieruchomości dotyczącej reklamacji,       
3) opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, 
Wymienione powyżej zasady uchwalone zostały przez Radę Gminy Żary winny być przestrzegane od 1 stycznia 2017r.   

DROGI MIESZKAŃCU GMINY ŻARY!! 
PRZESTREZEGAJ TERMINÓW NA HARMONOGRAMIE I ODPADY WYSTAWIAJ DZIEŃ PRZED WYWOZEM!!
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją