Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

  • 02-09-2020
STAWKI OPŁAT
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r.:
– 17,00 zł od osoby miesięcznie, gdy segregujemy odpady
– 34,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
 
Sposób płatności:
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy (który otrzymaliście Państwo od pracowników urzędu) lub przekazem pocztowym oraz w kasie Urzędu Gminy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty.
 
Segregacja odpadów:
Harmonogramy wywozu odpadów:
Dokumenty do pobrania:
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):
 
Analiza gospodarki odpadami:
Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Żary:
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją