• Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Aktualności

Komunikat dotyczący zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mirostowice Dolne

Z uwagi na Zarządzenie Zastępcze Wojewody Lubuskiego NR NK-I.4131.2017.2017.AKOP z dnia 19 czerwca 2018 r. informuję, że zmianie uległa nazwa ulicy w miejscowości Mirostowice Dolne z ulicy XXX lecia na ulicę Krótką.
Zmiana nazwy ulicy jest wynikiem wprowadzenia w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli,  obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki( Dz. U. z 2018 r. poz. 1103).
Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasowej ulicy. Posiadacz dowodu osobistego wydanego wg starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy. Nowe dowody osobiste nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje, które potrzebują pozyskać potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwy urząd. Prawo jazdy i dowody rejestracyjne zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentów.
Informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy objęci są w/w zmianami: 
Ujawnienie w księdze wieczystej:
Aby dokonać zmiany należy złożyć w sądzie Rejonowym w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych przy ulicy Spokojnej 22 wniosek o wpis w księdze wieczystej .Obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.
Urząd Skarbowy:
Osoby fizyczne zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
Osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnieniei złożenie wniosku o zmianę danych.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Żary wniosek CEIDG-1.
Zmiana adresów w związku ze zmiana nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie, z urzędu.
Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnychi internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkolai inne:Wyżej wymienione instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnieniei złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnionego przez dany podmiot.
O zmianie nazwy ulicy powinno powiadomić się także pracodawcę oraz sądy i inne organy, przed którymi mieszkaniec jest stroną.
Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam.
Zarządcy budynków przy zmienianych ulicach zobowiązani są do dokonania zmian nazwy ulicy na nową .W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmiana nazwy ulicy należy złożyć w Urzędzie Gminy w Żarach stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracji w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia  w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Informujemy, że Wójt Gminy Żary wystosował pisemne powiadomienia o zmianie nazwy ulicy do instytucji takich  jak: pogotowie, straż pożarna, policja, Urząd Skarbowy w Żarach, Poczta Polska, Starostwo Powiatowe  w Żarach, ZUS Żary, KRUS Placówka Terenowa Żary.
                                                                                                                                                             
 
Wójt Gminy Żary    
 /-/ Leszek Mrożek  

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: kalendarz_imprez_2019Baner: info_z_gminy_zaryBaner: produkty_pograniczaBaner: psy_adopcja
Baner: e-mapaBaner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowod

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej