Logo: BIP Logo: Facebook
  • Wersja językowa:
  • PL
  • EN
  • DE

Gospodarka odpadami

Śmieciowa rewolucja, czyli nie taki diabeł straszny...

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żary,  od 1 stycznia  2021 segregowanie odpadów stało się powszechnym obowiązkiem. Jednak wcale nie musi być kłopotliwe. Początki zawsze są trudne. Wystarczy tydzień, dwa, a potem wszystko idzie jak po maśle
i odpady z automatu wędrują do właściwego kosza.
26 listopada 2020 r. Rada Gminy Żary podjęła uchwałę nr XXIII/249/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2 grudnia 2020r., poz 2775).
 
Uchwalono  nową, jedną dla wszystkich mieszkańców, stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami. To 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na terenie Gminy Żary.
Produkowane przez nas śmieci segregujemy zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości na terenie Gminy Żary.
 
Nie segregujesz? Płacisz więcej!
Jeśli właściciel nieruchomości nie będzie sortował gromadzonych odpadów, pracownicy firmy odbierającej śmieci z posesji, odbiorą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym Wójta Gminy Żary oraz właściciela nieruchomości. Wówczas Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku segregacji, stosując opłatę podwyższoną, tj. 75,00 zł od osoby.
Właściciele nieruchomości, którzy dotąd deklarowali nieselektywną zbiórkę zostaną wyposażeni przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w zestaw worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji, gdyż Urząd Gminy Żary dostarczy do właścicieli zamieszkałych nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
 
Dlaczego zapłacimy więcej?
Wzrost wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związany jest z wieloma czynnikami. Wpływa na to m.in. wyższa cena za usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Żary, wzrostu cen paliw i transportu, płacy minimalnej, cen zagospodarowania odpadów w instalacjach.
Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żary w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. będzie odbierała firma Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A..   Dlatego pojemniki na odpady zmieszane , znajdujące się na Państwa posesjach pozostają w bezpłatnym użytkowaniu co najmniej do 31 grudnia 2021 r. 
 
Kiedy trzeba zmienić deklarację?
Zmiany deklaracji należy dokonywać w ciągu 14 dni od zamieszkania i za  każdym razem w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon, do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 
Pamiętajmy, że właściciel nieruchomości nie będzie mógł złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
 
Nowe wzory deklaracji będzie można pobrać po 1 stycznia 2021 r. ze strony internetowej Gminy Żary lub bezpośrednio w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Żary przy ul. Al. Jana Pawła II 6 w pokoju nr 207 w godzinach pracy urzędu. Informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia i złożenia deklaracji można uzyskać pod nr tel./68/ 470-73-04.
Terminy płatności pozostają bez zmian, tj.: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty na indywidualny rachunek bankowy lub w Kasie Urzędu Gminy.

Załączniki

Gospodarka odpadami

STAWKI OPŁAT
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od dnia 1 stycznia 20201r.:
– 25,00 zł od osoby miesięcznie
 
 
Sposób płatności:
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy (który otrzymaliście Państwo od pracowników urzędu) lub przekazem pocztowym oraz w kasie Urzędu Gminy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia tej opłaty.
 
Segregacja odpadów:
Harmonogramy wywozu odpadów:
Dokumenty do pobrania:
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):
 
Analiza gospodarki odpadami:
Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Żary:
 
 
 
 
Baner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zaryBaner: Gospodarka odpadami
Baner: odpady_harmonogramBaner: SIP GISONBaner: e-mapaBaner: sms_baner
Baner: zwik_kanalizacjaBaner: swiatlowodBaner: euroregion_nsb

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej