Logo: BIP Logo: Facebook
 • Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Aktualności

Kolejna asfaltówka w naszej gminie

Ponad 280 metrów szutrowej drogi w Łazie za dawną świetlicą wiejską wkrótce pokryje się asfaltowym dywanikiem. 

 
W piątek, 29 kwietnia Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary podpisał z firmą Tandem Sp. z o. o. z Żagania umowę na budowę kolejnej drogi. Już przed długim weekendem budowlańcy ruszyli z robotami. W piątek rozpoczęło się korytowanie drogi.
Inwestycja o wartości blisko 393 tys. zł ma być zakończona do końca lipca.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Łaz droga wybrane

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

W związku ze złożeniem dnia 28.04.2022 r. oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Witamy miesiąc maj” przez Stowarzyszenie Mirostowice Dolne Najpiękniejsza Wieś Lubuska, informuję, że na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.)  zamieszcza się ofertę:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żary,     
 • na stronie http://www.gminazary.pl,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 maja 2022 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej:
 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Żary (parter budynku),
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail
 

Załączniki

Brawo Łaz! Brawo Mieszkańcy!

Plac rekreacyjny w Łazie, na wprost przystanku autobusowego, z ustawionymi figurami zwierząt naturalnych wielkości został zauważony przez jury V edycji konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa” zorganizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Projekt Sołectwa Łaz został wytypowany jako jedyny w województwie lubuskim, a co za tym idzie znalazł się w gronie 16 najlepszych inicjatyw w kraju, za urządzenie najciekawszego placu rekreacyjno-sportowego z placem zabaw, sfinansowanego z Funduszu Sołeckiego.
 
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w czwartek, 28 kwietnia w Lublińcu, na Śląsku. Wzięło w nim udział blisko 200 reprezentantów gmin wiejskich z 16 województw.
Gminę Żary i sołectwo Łaz reprezentowali: Leszek Mrożek-Wójt Gminy Żary, Anna Kochanowska, Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Żary, Krzysztof Jurkiewicz - Sołtys Łazu oraz Kamil Kubiszyn, członek Rady Sołeckiej wsi Łaz.
Nasza delegacja wróciła z dyplomem finalisty konkursu i z czekiem na 2 tys. zł.
Celem konkursu jest promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Do udziału zaproszono wszystkie sołectwa, które w latach 2010–2021 sfinalizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz ten stanowił wkład własny.
 
Plac rekreacyjny w Łazie znany jest z oryginalnego pomysłu montażu na nim figur zwierząt (krowa, struś, koń, świnia) w rzeczywistym rozmiarze, co odzwierciedla urokliwy, wiejski charakter wsi. Stworzone z inicjatywy mieszkańców miejsce z placem zabaw, altaną, stanowi atrakcyjne miejsce do spędzania czasu wolnego dla całej wsi. Warto przypomnieć, że mieszkańcy społecznie wykonali szereg prac związanych z  posprzątaniem i przygotowaniem terenu do zagospodarowania. Ale zgodnie mówią, że efekt wart był nakładu pracy.
- Okazało się, że  świetny sposób na zaangażowanie lokalnej społeczności wsi, a teraz z perspektywy czasu widzimy,  że to miejsce chętnie odwiedzane przez dzieci, młodzież, dorosłych, ale i seniorów podczas spacerów i zabaw z wnukami – mówi Krzysztof Jurkiewicz, sołtys Łazu.
 
Dumny z wyróżnienia jest również Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
- Poprawiło to atrakcyjność wsi, a montaż urządzeń siłowni pod chmurką przyczynia się do poprawy kondycji mieszkańców. To kolejny element pozytywnej zmiany wizerunku gminy, ale i dowód, na to, że środki z Funduszu Sołeckiego są właściwie wykorzystywane i poprawiają jakość życia mieszkańców - wylicza Leszek Mrożek.- Tego rodzaju inicjatywy, zwłaszcza że wychodzą bezpośrednio od mieszkańców, szczególnie cieszą. Społeczność Łazu jest bardzo mocno zaangażowana we wszelkiego rodzaju prace czy to na boisku, czy w organizację imprez.   
W V edycji konkursu uczestniczyło 160 przedsięwzięć zrealizowanych przez wspólnoty mieszkańców wsi w 16 województwach.
Wręczeniu nagród towarzyszyła konferencja pn. „Szansa dla polskiej wsi – Europejski Zielony Ład"  zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z biurem europosła Jerzego Buzka i Urzędem Miejskim w Lublińcu.
Wśród omawianych na konferencji tematów znalazły się takie jak - „Energetyka europejska bez Rosji". Temat ten przedstawi prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Buzek były Premier RP.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: Łaz nagroda Lubliniec

II edycja Konkursu o Złote Indeksy AEH – weź udział i studiuj na jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce!

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zaprasza do udziału w II edycji Konkursu o Złote Indeksy AEH .
Wychodząc naprzeciw ambitnym, młodym osobom, które chciałyby kontynuować edukację na szczeblu szkolnictwa wyższego, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie organizuje konkurs, w którym do wygrania jest indeks na studia oraz stypendium pokrywające czesne na cały tok studiów. Uczelnia w swojej ofercie posiada kierunki takie jak: psychologia, społeczeństwo smart city, prawo, informatyka, zarządzanie, kosmetologia, dziennikarstwo, dietetyka, politologia, sztuczna inteligencja i data science. Pełna oferta uczelni dostępna jest na stronie: stronie https://vizja.pl
Laureat II edycji Konkursu będzie miał szansę dalszego kształcenia się na jednej z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce bez opłat.
Uczelnia Konkurs kieruje w stronę wszystkich tegorocznych maturzystów z całej Polski.  Zadanie konkursowe to napisanie pracy na temat: „Media społecznościowe – szanse i zagrożenia”. Biorąc pod uwagę atrakcyjność tematu jesteśmy przekonani, że wielu abiturientów zainteresuje się konkursem i zdecyduje się wziąć w nim udział. Z założenia Organizatorów temat konkursu ma na celu skłonienie młodych ludzi do analizy sytuacji mediów społecznościowych, ich roli, a przede wszystkim do dostrzeżenia szans i możliwości, jakie one tworzą.
Prace konkursowe o objętości nie mniejszej niż 3000 słów i nie większej niż 8000 słów należy przesłać wraz ze wszystkimi załącznikami poprzez stronę https://indeks.vizja.pl/ do 30 maja 2022 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 30 czerwca 2022 roku, natomiast uroczyste wręczenie dyplomów oraz indeksów odbędzie się podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu o Złote Indeksy znajdziecie  na stronie https://indeks.vizja.pl/, a na wszystkie wasze pytania dotyczące konkursu z pewnością odpowie Komitet Organizacyjny (e-mail: e-mail). Maturzyści – do dzieła!
 

Masz firmę czy niezamieszkałą nieruchomość? Zawarłeś już umowę na odbiór odpadów?

Przedsiębiorcom i  właścicielom nieruchomości niezamieszkałych przypominamy o obowiązku zawarcia umowy na  odbiór odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminie Żary.
Wójt Gminy Żary informuje, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy cywilno- prawnej na  odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajduje się na stronie:
Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, pocztę, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, lokale gastronomiczne, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.
Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą. Umowa ta musi mieć charakter pisemny. Wartości wynikające z podpisanej umowy muszą być zgodne z Uchwałą nr XIX/217/20 Rady Gminy Żary z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary, dostępną na stronie:
oraz Uchwałą nr XXXVIII/372/22 Rady Gminy Żary z dnia 24 marca 2022r. zmieniająca uchwałę nr XIX/217/20 Rady Gminy Żary z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary, dostępną na stronie:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888)  właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, tj. z podziałem na 5 frakcji poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W związku z powyższym, jeżeli któryś z przedsiębiorców na terenie Gminy Żary nie zawarł takiej umowy, to jest zobowiązany niezwłocznie tego dokonać.
Kopię tych dokumentów (aktualne umowy wraz z dowodami uiszczania opłat) należy przesłać na adres: Gmina Żary, ul. Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary  lub dostarczyć do Urzędu Gminy Żary, II piętro pok. 207, w godz. od 700 – 1500 w terminie do dnia 30.06.2022 r.
Brak posiadania aktualnych umów na  odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:
 • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888);
 • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 6 ust. 5c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888).
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 

Klub Seniora z Mirostowic Górnych ma już pięć lat!

Jesień życia wcale nie musi być szara, wręcz przeciwnie – może być pełna barw, doskonałych pomysłów na zabicie wolnego czasu. Dowodem potwierdzającym tę tezę jest działalność Klubu Senior+ z Mirostowic Górnych, który właśnie świętował 5-lecie istnienia.
Grupa, której  przewodzi Grażyna Niemczyk, zrzesza ponad 20 osób i jest na razie jedynym klubem seniorów w gminie Żary. Ona też rozpoczęła spotkanie z okazji jubileuszu klubu.
 -Stworzyliśmy Klub żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi, podzielić problemami, ale i pomysłami na aktywne spędzanie wolnego czasu, czasem poplotkować, wypić razem kawkę, zorganizować spotkanie integracyjne. Ale, nie tylko bo dzięki wsparciu wójta, na którego możemy zawsze liczyć, teraz gdy mamy własne pomieszczenie, wszyscy chętnie tu spędzają czas - podkreślała Grażyna Niemczyk.
Klubowicze przygotowują rękodzieła na cykliczne wystawy, konkursy, ćwiczą też z rehabilitantem, spacerują z kijkami.
 
Grupa seniorów w Mirostowicach Górnych działała początkowo pod skrzydłami „Stowarzyszenia Mirostowia”. Trzy lata temu  gmina Żary otrzymała prawie 120 tys. zł dofinansowania z programu Senior +. Dzięki tej kwocie oraz środkom własnym samorządu zostały wyremontowane pomieszczenia i zakupione niezbędne wyposażenie, które teraz służy Klubowi Seniora.
 
-Cieszę się, że jesteście, a swoją postawą pokazujecie,  że senior to człowiek mądry, pogodny i szczęśliwy, a swoją postawą jesteście wzorem do działania dla młodego pokolenia i przeżywania życia w całym jego bogactwie – mówił Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.- Dlatego pragnę Wam za to wszystko dziś podziękować i życzyć kolejnych lat pełnych zdrowia sił, niesłabnącej aktywności i ciekawych pomysłów.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

30Galeria zdjęć: 5 lat klubu seniora

Weź udział w Dekanalnym Konkursie Wiedzy o błogosławionym kardynale Stefanie Wyszyńskim – Prymasie Tysiąclecia.

Spieszcie się! Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 17 maja 2022 r.!
Wydarzenie kierowane jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu dekanatu żarskiego, a jego celem jest poznanie osoby Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, jego życia, osobowości, niezłomnego charakteru, duchowości i nauczania. Konkurs organizuje parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Żarach.
 
Szczegóły dotyczące konkursu uzyskacie pod nr tel.  68 374 38 45 lub 787 423 771.
 
Regulamin w załączniku

Załączniki

Chcesz wrócić do pracy po wypadku? To program dla Ciebie!

Program "Kompleksowej" Rehabilitacji” , pomoże Ci wrócić do pracy po wypadku lub chorobie. Zgłoś się! Warto!
Projekt jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.
 
Zapraszamy do projektu wszystkich chętnych, którzy:
•             z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym za-wodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
•             mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
•             mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
•             od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.
 
Nasza grupa docelowa to osoby, które:
•             zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
•             są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
•             deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
•             mają różne rodzaje niepełnosprawności.
 
To ważne! Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa?
 
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).
Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:
•             zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
•             psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
•             medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.
W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
 
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?
•             Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski
ul. Bohaterów Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra
 
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”
 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:
 
 
Informacji udziela:
•             Piotr Natkański- numer telefonu: 882 789 215,  68 422 78 07, e-mail: e-mail
•             Infolinia PFRON - numer telefonu: 22 50 55 600, 532 083 063, e-mail: e-mail
 
W załączeniu przesyłamy również materiały informacyjne nt. projektu, które można rozpowszechniać na Państwa na kanałach informacyjno-promocyjnych.
 
Jesteśmy w mediach społecznościowych!
Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” zapraszamy na oficjalny fanpage na Facebooku:
 
 
oraz na Instagramie:
 
 

Opaska dla seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach informuje, że w 2022 przystąpiliśmy do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022-moduł II. To nic innego jak opaska bezpieczeństwa dla seniora.
Proponowana opaska (Moduł II) pomoże porawić bezpieczeństwo oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.
W ramach tego modułu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do  20 sztuk  tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:
 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
 
Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.
„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.Program  finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie zapraszamy do zgłaszania się do 16 maja 2022 r.
Dane do kontaktu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żarach
al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
pok. 306 lub 304  tel. 68 470 73 20 lub 68 470 73 19
 

Diagnoza uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Żary

Uprzejmie informujemy, że od 26 kwietnia do 8 maja 2022 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe, których celem jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim uzależnień behawioralnych (uzależnień od czynności), do których zaliczamy m.in.  uzależnienia od nowych mediów itp.
 
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest diagnoza uzależnień behawioralnych Gminy Żary.
Badania realizowane są metodą Internetową - kwestionariusz ankiety Internetowej znajduje się w poniższym linku:

Zachęcamy do udziału w badaniu
1 ... 5 6 7 8 9 ... 67
Baner: ukraina_pomagamyBaner: Na co idą moje pieniądze?Baner: konsultacjeBaner: info_z_gminy_zary
Baner: Gospodarka odpadamiBaner: odpady_harmonogramBaner: SIP GISONBaner: e-mapa
Baner: sms_banerBaner: swiatlowodBaner: euroregion_nsb