• Wersja językowa:
 • PL
 • EN
 • DE

Aktualności

Ogłoszenie

W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi modernizacji sieci wodociągowej w Mirostowicach Dolnych, informujemy mieszkańców Mirostowic Dolnych i Stawnika, że w dniu 29.01.2020 r w godzinach od 10.30 do 14.30  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.
Za  utrudnienia  przepraszamy

WOŚP 2020 - Olbrachtów

12.01.2020r. w Olbrachtowie odbył się Turniej tenisa stołowego na rzecz 28 Finału WOŚP ,,Gramy bo lubimy".
Do zmagań przystąpiło 48 zawodników z: Zielonej Góry, Świebodzina, Łagowa Lub., Nowej Soli, Słubic, Lubska, Krosna Odrzańskiego, Żagania, Nowogrodu Bobrzańskiego, Dragowiny, Grabika, Mirostowic Dolnych i Górnych, Żar, Lipinek i Olbrachtowa. Grano w 5 kategoriach.
Zmagania rozpoczęły się o godz. 10.00 a zakończyły o 16.00. W sumie rozegrano 114 meczy. Najliczniejszą grupę stanowili zawodnicy zrzeszeni- 24 osoby. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
 
 • rocznik 2008 i młodsi:
1. Babiak Oliwier - Nowogród Bobrzański
2. Sikorski Mateusz - Nowogród Bobrzański
3. Kopania Piotr - Drągowina
 
 • rocznik 2004 i młodsi:
1. Kowalski Wojtek - Olbrachtów
2. Olbryś Maciej - Grabik
3. Duda Tomasz - Olbrachtów
 
 • amator- mieszkaniec gminy wiejskiej Żary:
1. Olbryś Bogusław - Grabik
2. Burzyński Grzegorz - Grabik
3. Mrożek Leszek - Olbrachtów
 
 • amator:
1. Kukurowski Stanisław - Świebodzin
2. Wasilewski Jerzy - Zielona Góra
3. Lężak Piotr - Olbrachtów
 
 • zrzeszeni:
1. Jackowski Tomasz - Zielona Góra
2. Paszczeniuk Dawid – Żary
3. Szuplak Marek – Słubice
 
Do puszki zebrano 1044,20 zł. Najlepsi otrzymali statuetki i nagrody ufundowane przez Gminę Żary i LKS Błękitni Olbrachtów. 
Organizatorem i sędzią głównym był Dariusz Hawełka. 
Do zobaczenia za rok!
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Żarsko Żagański Obszar Funkcjonalny - Porozumienie o współpracy w partnerstwie

8 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Żarach Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek podpisał porozumienie o współpracy w partnerstwie pomiędzy samorządami miasta Żary i Żagań oraz gmin Żary, Żagań i Iłowa. Gminy postanowiły przygotowywać się do wspólnego składania projektów unijnych w nowej perspektywie 2021 – 2027.  
Podpisane porozumienie ma pomóc zwiększyć szanse na pozyskanie środków w m.in. w zakresie:
- działania na rzecz marketingu i promocji,
- rozwoju przedsiębiorczości,
- polityki przestrzennej i rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich,,
- Inwestycji związanych z polepszeniem jakości środowiska naturalnego,
- podnoszenia kompetencji i umiejętności mieszkańców,
- wsparcie rozwoju turystyki, instytucji kultury, restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Dotychczas, w ramach Żarsko Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego wykonano uzbrojenie terenu strefy przemysłowej, wybudowano drogi, postawiono nowe wiaty przystankowe oraz prowadzony był projekt oświatowy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: ŻarskoŻagańskiObszarFunkcjonowania

Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.
Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie wspierać projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych. Program oferować będzie dotacje na działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa,  działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania polityk publicznych, prawa i praktyki stosowania prawa, a także poprawy standardów funkcjonowania instytucji publicznych i jakości świadczonych przez nie usług.
Więcej informacji:
Agnieszka Pietrzak-Kirkiewicz
apietrzak~@~batory~.~org~.~pl
tel. 22 536 02 43

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2020

Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów - FLORIANY. Celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz nagradzanie działań OSP na rzecz m.in.: bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy, eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz wspierania rozwoju lokalnych środowisk. Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Żary zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Gminy Żary podjęła uchwałę nr XIV/166/19,  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019r. poz. 3592).
 
Zgodnie z w/w uchwałą od 1 stycznia 2020r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie  gminy Żary, których wysokość wyniesie :
 
17,00zł - miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
34,00zł – stosuje się opłatę podwyższoną – miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

1. Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
3. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Konkurs Recytatorski 2020

Załączniki

UWAGA!!!Zakaz wstępu do lasu

W związku występowaniem na terenie gminy Żary ASF ( Afrykańskiego  Pomoru Świń u dzików), bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii -obowiązuje zakaz wstępu do lasu.
Zakaz obejmuje północną części gminy, od linii wyznaczonej przez drogę nr 12.
 
UWAGA !  Mieszkańcy Gminy Dzierżawcy i Kontrahenci !
 
Szanowni Państwo w związku z wystąpieniem w powiecie Żarskim ASF  ( Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików), zwracam się do Państwa z apelem zachowania szczególnej ostrożności i czujności dotyczącej  tej choroby.
Po znalezieniu martwego zwierzęcia zarówno na gruntach własnych jak i dzierżawionych prosimy o:
 1. oznakowanie miejsca znalezienia dzika
 2. powstrzymanie się od dotykania zwłok dzika
 3. zgłaszanie faktu znalezienia padłego dzika do lekarza weterynarii, najbliższej lecznicy weterynaryjnej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić Starostę, Wójta
 4. osoba, która miała kontakt z dzikami na obszarze występowania ASF,
 • po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
 • znalazła padłego dzika ( i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługa świń.

Załączniki

Uroczyste otwarcie rozbudowanego Pawilonu nr 2 w Szpitalu Na Wyspie - Fotorelacja

 
9 grudnia br. odbyło się otwarcie nowej części Szpitala Na Wyspie, w której znajdują się m.in. sale oddziału dziecięcego, ginekologiczno-położniczego oraz pracownie diagnostyczne i administracja.
W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek wraz z Radnymi Gminy Żary. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 11 milionów złotych, z czego Gmina Żary przekazała na ten cel 100.000.00 złotych. Oprócz licznych samorządów finansowo szpital wsparły różnie lokalne firmy.
Cieszymy się, że mogliśmy mieć swój udział w tym wielkim osiągnięciu, które będzie z pewnością wspólnym dobrem dla mieszkańców całej naszej gminy, powiatu, a nawet województwa

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

42Galeria zdjęć: szpital

1 2 3 4 5 6 ... 12
Baner: kalendarz_imprez_2019Baner: info_z_gminy_zaryBaner: produkty_pograniczaBaner: psy_adopcja
Baner: e-mapaBaner: zwik_kanalizacjaBaner: euroregionBaner: swiatlowod
Baner: pit_banerBaner: euroregion_nsb

Kontakt - stopka

Gmina Żary

URZĄD GMINY ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
 
tel. 68 470-73-00
fax. 68 470-73-03
 
 
Nr konta: PKO BP
75 1020 5402 0000 0602 0351 3405
 
GMINA ŻARY
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
 
NIP 9282078465
REGON 970770681

GMINA ŻARY w pigułce

Gmina Żary to gmina wiejska w województiwe lubuskim, w powiecie żarskim. Zajmuje powierzchnię 294 km kw. i liczy 12 242 mieszkańców, zamieszkujących dwadzieścia cztery sołectwa. Sąsiaduje z gminami: Jasień, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Wymiarki, Iłowa, Żagań,...
więcej